İş Birlikli Öğrenme Yaklaşımının Türkiye’deki Öğrencilerin Türkçe Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Abdullah Kaldırım, Ömer Faruk Tavşanlı

ÖZ

Sosyal, ekonomik ve teknolojik olarak büyük gelişmelerin yaşandığı 21. yüzyılın eğitim anlayışı, nitelikli bir öğretim sürecinin planlanması ve bu süreç sonunda hedeflenen kazanımların gerçekleşebilmesi amacıyla eğitimcilere en uygun öğretim yaklaşımını belirleme ve bu öğretim yaklaşımını sınıflarda verimli bir şekilde uygulama sorumluluğunu yüklemiştir. İş birlikli öğrenme yaklaşımının bireyin akademik başarısına ve sosyal becerilerine sağladığı katkılar açısından bu ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Alan yazında farklı alanlarda ve farklı örneklem gruplarında gerçekleştirilmiş olan araştırmalar da iş birlikli öğrenme yaklaşımının akademik başarı üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuş olması ise bu araştırmaların meta-analizinin yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede bu araştırmada iş birlikli öğrenme yaklaşımının Türkiye’deki öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada yer alacak araştırmalara ulaşılabilmesi amacıyla ilgili alan yazın taraması yapılmıştır. Bu taramalar sonucunda iş birlikli öğrenme yaklaşımının Türkiye’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarılarına etkisini inceleyen ve çalışmada belirlenen ölçütleri sağlayan toplam 32 araştırma meta-analize dâhil edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada, meta-analize dâhil edilen her bir araştırmanın etki büyüklüğü değerleri ve birleştirilmiş etki büyüklüğü Comprehensive Meta Analysis (CMA), etki büyüklüklerine ilişkin normal dağılımın grafiği ise MetaWin yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Meta-analiz sonucunda iş birlikli öğrenme yaklaşımının geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarıları üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir. Rastgele etkiler modeline göre gerçekleştirilen analiz sonucunda ortalama etki büyüklüğü değeri 0,110 hata ile 1,034 olarak hesaplanmıştır. Etki büyüklüğünün %95 güven aralığında alt sınırı 0,818, üst sınırı 1,251 olarak belirlenmiştir.  Elde edilen bulgular, Cohen, Manion ve Morrison’a (2011) göre yorumlandığında, iş birlikli öğrenme yaklaşımının Türkçe dersi akademik başarısını arttırma açısından güçlü düzeyde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

İş birlikli öğrenme, Türkçe dersi, Akademik başarı, Dil becerileri, Meta analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7553

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.