Yenilenmiş Ana-Baba Sosyal Destek Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri

Sema Kaner

ÖZ

Bu çalışmada, Yenilenmiş Anne-Baba Sosyal Destek Ölçeği’nin-YASDÖ psikometrik özellikleri incelenmiştir. Araç iki kısımdan oluşmaktadır: Algılanan Sosyal Destek Düzeyi-ASDD ve Algılanan Sosyal Destekten Memnuniyet Düzeyi-ASDMD. Hem YASDÖ-ASDD hem de YASDÖ- ASDMD’den elde edilen veriler ile açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yapılmış; madde-toplam korelasyonu, alt ölçekler arası korelasyonlar, YASDÖ-ASDD ile YASDÖ- ASDMD arasındaki korelasyonlar ve Gözden Geçirilmiş Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçek ile aralarındaki korelasyonlar, CronbahAlfa iç tutarlılık katsayısı ile iki yarım güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Analizler, her iki ölçekten de dört faktör elde edildiğini (Sosyal Birliktelik Desteği, Bilgi Desteği, Duygusal Destek ve Bakım Desteği) ve bu faktörlerin uygun psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular, YASDÖ’nün annebabaların algıladıkları sosyal destekleri ve bu desteklerden aldıkları doyumu değerlendirmede kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal destek, anne-baba, güvenirlik, geçerlik, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.