Öğretmenlerin Bireysel ve Birlikte Öğrenme Tercihlerini Etkileyen Özellikleri

Kamil Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, öğretmenlerin bireysel ve birlikte öğrenme düzeylerini ortaya koymayı ve bu öğrenme türleri üzerinde kişisel, örgütsel ve mesleki özelliklerin etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Öğretmenlerin öğrenme davranışlarını ve onların kişisel (cinsiyet, toplam deneyim, mevcut okul deneyimi, okul kademesi, okul büyüklüğü ve okul SED) ve örgütsel-mesleki özelliklerini (öz-yeterlik, isteklilik, tanınma, olumlu ortam, öğrenci odaklı uygulamalar, görev odaklı uygulamalar, semboller-değerler) temsil eden veriler toplanmıştır. Türkiye’de Aksaray ili şehir merkezindeki ilkokul, ortaokul ve Liselerde görev yapmakta olan toplam 340 öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Tanımlayıcı istatistikler, açımlayıcı faktör analizi, sınıflama analizi ve iki kategorili lojistik regresyon analizi kullanılarak veriler incelenmiştir.

Öğretmenlerin ağırlıklı olarak bireysel öğrenenler olduğu ve istekliliğin öğretmenlerin öğrenme tercihlerini etkileyen en güçlü mesleki özellik olduğu bulundu. İstekliliğin yanı sıra, öz-yeterlik ve öğrenci odaklı uygulamalar öğretmenlerin bireysel öğrenmelerini etkileme gücündedir. Okul ortamı, diğer anlamlı yordayıcılardan farklı olarak, “yüksek düzey birlikte öğrenenleri” saptayabilmektedir. Bireysel özelliklerden yalnızca okulun kademesi anlamlı bir yordayıcıdır. İlkokul kademesindekiler daha çok birlikte öğrenme eğilimindedir. Sonuçlardan hareketle, öğretmenlerin bireysel girişim alanlarının genişletilmesi ve öğrenci öğrenmesini geliştirmek üzere zorlayıcı hedeflere yönelik çalışma grupları oluşturulması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenler, Bireysel öğrenme, Birlikte öğrenme, Bireysel, Örgütsel, Mesleki


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7491

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.