Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Isı ve Sıcaklık Konusunda Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kavramsal Anlamalarına Etkisi

Hasan Bakırcı, Ömer Ensari

ÖZ

Bu çalışmanın amacı; Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM)'nin ısı ve sıcaklık konusunda dokuzuncu sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve kavramsal anlamalarına olan etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Van’ın Gürpınar ilçesindeki bir lisenin 9. sınıfında öğrenim gören 60 öğrenci (30 deney ve 30 kontrol grubunda olmak üzere) oluşturmaktadır. Yarı deneysel yöntem kapsamında; Isı ve Sıcaklık Kavramsal Anlama Testi (ISKAT), Isı ve Sıcaklık Başarı Testi (ISBAT), veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. ISKAT aracılığıyla elde edilen nitel veriler dereceli puanlama anahtarı ile analiz edilirken ISBAT ve ISKAT ile elde edilen nicel veriler Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U-Testi ile analiz edilmiştir. OBYM ile gerçekleştirilen ders sürecinin, ısı ve sıcaklık konusundaki lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının ve kavramsal anlamalarının artırılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki alternatif kavramların giderilmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. OBYM’nin öğrencilerin akademik başarı ve kavramsal anlamaları üzerinde etkisinin daha net olarak ortaya çıkarılması için fizik dersinin farklı konularında modelin kullanılmasına yönelik araştırmaların yapılması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli, Fizik Öğretimi, Isı ve Sıcaklık, Lise Öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7457

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.