Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki

Necmi Gökyer, İsmail Türkoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışmada, genel tarama modeli ve genel tarama modellerinden ise ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan 47 lisede görev yapan toplam 2805 farklı branştaki öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; Öğretmenlerinin örgütsel destek ve adalet alt boyutuna ilişkin algıları yüksek düzeyde iken, kişisel ve mesleki gelişim alt boyutu ve ölçeğin tamamına ilişkin algıları orta düzeyde iken, örgütsel sahiplenme alt boyutuna ilişkin algıları düşük düzeydedir. Örgütsel destek ve adaletle ile kişisel ve mesleki gelişim arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni için, kadın öğretmenlerin örgütsel sahiplenme algıları erkek öğretmenlere göre daha olumludur. İl merkezinde görev yapan öğretmenlerin ölçeğin tamamına ve örgütsel destek ve adalet ile kişisel ve mesleki gelişim alt boyutlarına ilişkin algıları, ilçe merkezindekilere göre daha yüksektir. Çalıştıkları kurumdan ayrılmayı düşünüyor musunuz sorusuna öğretmenlerin %64’ü hayır, %18,4’ü kısmen ve %17,6’sı evet yanıtını vermiştir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm ölçeğinden aldıkları en yüksek puan bilişsel sinizm tutum puanlarıdır. Bilişsel sinizm ve duyuşsal sinizm ile örgütsel destek ve adalet arasında orta düzeyde negatif; davranışsal sinizm ile örgütsel destek ve adalet arasında zayıf düzeyde negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Örgütsel destek ve adalet, kişisel ve mesleki gelişim ve örgütsel sahiplenme alt faktörleri birlikte, öğretmenlerin bilişsel sinizm tutum puanları ile orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki vermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Lise, Öğretmen, Örgütsel destek algısı, Örgütsel sinizm, Sinizm


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7440

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.