Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Motivasyon ve İş Doyumlarının Okul Ortamı ile İlişkisi

Dekant Kıran, Semra Sungur

ÖZ

Bu çalışma fen bilimleri öğretmenlerinin motivasyon ve iş doyumlarının öğretmenlerin içinde bulundukları okul ortamı değişkenleri ile ilişkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Fen bilimleri öğretmenlerinin motivasyonu öz-yeterlik, kolektif yeterlik ve öğretim hedef yönelimleri (öğrenme ve performans) ile incelenmiştir. Okul ortamı değişkenlerini ise sınıf içi disiplin sorunları, okul yönetimi desteği, meslektaşlarla ilişkiler, velilerle ilişkiler ve okul hedef yapıları (öğrenme ve performans) oluşturmaktadır. Çalışmaya 134 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Veriler ölçekler aracılığıyla toplanmış olup tanılayıcı istatistikler ve yol analizi ile verilerin çözümlemesi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre okul öğrenme hedef yapısı, velilerle ilişkiler ve disiplin sorunları fen bilimleri öğretmenlerinin motivasyon ve iş doyumlarında önemli değişkenler olarak bulunmuştur. Velilerle ilişkiler ve okul öğrenme hedef yapısı öğretmenlerin motivasyonları ve iş doyumlarıyla pozitif ilişkili iken disiplin sorunları negatif ilişkili bulunmuştur. Yönetim desteği ve meslektaşlarla ilişkiler de iş doyumunu pozitif yordamıştır. Disiplin sorunları ve okul hedef yapıları (öğrenme ve performans) öğretmen kolektif yeterliği üzerinde etkili olurken öğretmenlerin performans öğretim yaklaşımları sadece okulun performans hedef yapısı tarafından yordanmıştır. Sonuçlar ilgili alanyazın göz önünde tutularak tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

İş doyumu, Okul hedef yapıları, Okul ortamı, Öğretmen motivasyonu, Velilerle ilişkiler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7409

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.