Ergenlerin Kendilik Algıları ve Okul Doyumu: Öznel Zindeliğin Aracılık Rolünün Değerlendirilmesi

Seydi Ahmet Satıcı, M. Engin Deniz

ÖZ

Bu çalışmada öznel zindeliğin ergenlerin kendilik algıları ile okul doyumları arasında aracılık rolünün olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya katılan 351 (176 kız ve 175 erkek, Yaş ort = 13.87±1.57) ergen Çocuklar için Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği, Öznel Zindelik Ölçeği ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeğini doldurmuştur. Verilerin analizi için Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Bootstrapping İşlemi kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesine göre kendilik algısı okul doyumunu öznel zindeliğin tam aracılığı ile yordamaktadır. Bootstrapping işlemi sonucuna göre de öznel zindeliğin kendilik algısı ile okul doyumu ilişkisinde dolaylı etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Olası açıklamalar ile çalışmanın doğurguları, sınırlıkları ve gelecek çalışmalara öneriler tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Kendilik algısı, Öznel zindelik, Okul doyumu, Ergenlik, Yapısal eşitlik modellemesi, Bootstrapping


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7289

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.