Öğretme Yaklaşımları Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Türkiye’deki Öğretim Elemanlarının Öğretme Yaklaşımlarının İncelenmesi

Erdem Aksoy, Ufuk Akbaş, Gölge Seferoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Öğretme Yaklaşımları Envanteri’nin Türk kültürüne uyarlanması ve eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının öğretme yaklaşımlarının farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda birbirini takip eden iki alt çalışma yürütülmüştür. Araştırmanın ilk aşamasında Öğretme Yaklaşımları Envanteri-ÖYE (Approaches to Teaching Inventory-ATI) Türk kültürüne uyarlanmıştır. Uyarlama sürecinde dilsel eşdeğerlik hem yabancı dil eğitimi uzmanları ile yapılan görüşmeler ile hem de özgün form ile Türkçe formdan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon üzerinden incelenmiştir. Türkçe formun 35 farklı kurumda görev yapmakta olan toplam 140 öğretim elemanına uygulanması ile elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ÖYE’nin öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki faktörlü modeli ile veri uyumunun sağlandığını göstermiştir. Güvenirliği Cronbach α, McDonald ω katsayıları ve test – tekrar test yöntemleri ile incelenen ÖYE’nin Türkiye’de yapılacak çalışmalarda kullanılmaya uygun psikometrik özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 31 farklı kurumda görev yapmakta olan toplam 185 öğretim elemanına ulaşılmış ve verilen dersin düzeyi, sınıftaki öğrenci sayısı, akademik unvan ve kıdem değişkenlerine göre incelemeler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda lisans düzeyindeki derslerde öğretmen merkezli, lisansüstü düzeydeki derslerde ise öğrenci merkezli yaklaşımların baskın olduğu görülmüştür. Sınıf büyüklüğüne göre yapılan karşılaştırmalarda, öğrenci sayısının 20’nin üzerine çıktığı durumlarda öğretmen merkezli yaklaşımın; unvana göre yapılan karşılaştırmalarda ise Doç. Dr. unvanına sahip öğretim elemanlarının öğrenci merkezli yaklaşımı Öğr. Gör. Dr. / Arş. Gör. Dr. unvanına sahip öğretim elemanlarına göre daha baskın bir şekilde sergiledikleri ve mesleki kıdem ile öğretmen merkezli yaklaşım alt boyutu puanları arasında negatif ve zayıf bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretme yaklaşımları envanteri, Öğretim elemanlarının öğretme yaklaşımları, Öğretmen merkezli yaklaşım, Öğrenci merkezli yaklaşım, Ölçek uyarlama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7253

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.