Üstbilişsel Deneyimlerin Üstbiliş Bilgisi ile Problem Çözme İlişkisindeki Aracılık Etkisi

Gürsu Aşık, Emine Erktin

ÖZ

Bu çalışma, problem ile ilgili üstbilişsel deneyimlerin, öğrencinin sahip olduğu üstbiliş bilgisi ile matematiksel problem çözme performansı arasındaki ilişkiyi açıklamadaki aracılık etkisini incelemektedir. Çalışmanın hipotezinde belirtilen üstbilişsel deneyimlerin aracılık etkisi, örtük değişkenli yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Problem çözme performansını açıklamaya yönelik öne sürülen model, uygun/kolayda örnekleme yöntemi ile 406 sekizinci sınıf öğrencisinden elde edilmiş veriler kullanılarak sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin çözmeye çalıştıkları problem ile ilgili üstbilişsel deneyimlerinin, üstbiliş bilgisi ve problem çözme performansı arasındaki ilişkiyi açıklamada aracı etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bulgular iki bağlamda önemlidir. İlk olarak bulgular, üstbiliş bilgisi ile soru çözme arasındaki ilişkiyi yöneten üstbilişsel deneyimlerin üstbilişin değerlendirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymuştur. İkinci önemli nokta ise model analizinin bir tek matematik probleminin irdelenmesinde bile aynı sonucu vermiş olmasıdır. Üstbilişsel deneyimlerin bir problem odağında gerçekleşen öz bildirime dayalı bir üstbiliş değerlendirme aracı olarak kullanılması, öğrencilerin üstbiliş işleyişlerinin etkin ve etkili bir şekilde değerlendirilmesine imkân sağlayabilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Üstbiliş, Üstbilişsel deneyimler, Üstbiliş bilgisi, Problem çözme, Aracı etki analizi, Yapısal eşitlik modeli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7199

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.