Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama Projeyi Yöneten Öğrenciler Açısından Analiz

Nurdan Kalaycı

ÖZ

Bu çalışma, yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin, proje tabanlı öğrenme uygulamasında izledikleri adımları nasıl yönettiklerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu süreçte yapılan işlemlerin, öğrenci bakış açılarına dayalı olarak açıklanması, proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulayacak öğretim elemanlarına ve kuramcılara katkı sağlayacağından önemlidir. Araştırma betimsel tarama modeli niteliği taşımaktadır ve verilerin analizinde nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada gözlem, görüşme formları ve ürün seçki dosyası değerlendirme rubriklerinden toplanan veriler üç farklı araştırmacı tarafından toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu işlemlerde içerik analizinin tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları şöyledir: Öğrenciler bu tür uygulamalarda, konuların öğrenciler tarafından tartışılarak belirlenmesinin çok daha etkili olduğunu belirtmiş, yönlendirmenin projeyi yürüten öğretim elemanı tarafından yapılmasını uygun bulmuştur. Öğrenciler uygulama sürecinin her adımında işbölümü yaparken bazı karar verme ölçütleri kullanmışlar. Veri toplama sürecinde ilk veri kaynağı olarak öğretim elemanları ve araştırmacılara yönelmişlerdir. Öğrenciler bunun nedeni olarak, bu kaynakların hem güvenilir hem de kolay ulaşılabilir olduğunu göstermişlerdir. Öğrenciler sürecin tamamını, sunularını, grup üyelerini değerlendirirken değişik ölçütler kullanmışlar ve bu ölçütlerin nedenlerini belirtmişlerdir. Öğretim elemanları, proje tabanlı öğrenme yöntemini uygularken genel ilkeleri göz önüne almalarının yanı sıra, uygulanan bölümün, konunun, öğrencinin - öğretim elemanının niteliği ve çevresel koşulları düşünerek genel planlamalarını yapmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Proje tabanlı öğrenme, yükseköğretim, öğretim yöntemi, değerlendirme ölçütleri, tasarım, işbirliğine dayalı öğrenme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.