Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması

Murat Taşdan, Eda Tiryaki

ÖZ

Araştırmanın amacı, özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışma grubu, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 6’sı devlet, 6’sı özel, toplam 12 ilköğretim okulunda çalışan 151 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, “Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu Ölçeği”nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılarak öğretmenlere uyarlanmış biçimi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin iş doyumu düzeyi toplam puanları; iş ve niteliği, ücretler, çalışma şartları, gelişme ve yükselme olanakları, birlikte çalışılan kimseler ve örgütsel yaşam alt boyut puanlarında anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyete, kıdeme ve mezun olunan okul türüne göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri, ölçeğin tamamında ve alt boyutlarında yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumlarının yükseltilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi fikrini desteklemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Özel ilköğretim okulu, devlet ilköğretim okulu, öğretmen, iş doyumu, güdülenme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.