Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri

Yusuf Cerit

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı, müdür kavramına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin algılarını, metaforlar kullanarak analiz etmektir. Araştırmanın çalışma alanını, 2004-2005 öğretim yılında ilköğretim okullarında okuyan 600 öğrenci, 203 öğretmen ve 51 yönetici oluşturmuştur. Araştırma verileri anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre, müdürler ile ilgili metaforlar öğrenciler tarafından en fazla orta düzeyde kabul görürken, öğ retmen ve yöneticiler tarafından müdürler araştırmacı, kontrol eden kişi, danışman, eğitim uzmanı, yönetmen, koç, orkestra şefi ve lider olarak algılanmışlardır. Katılımcılar tarafından müdürlerin anne/baba, bakıcı, otoriter kişi, kral, patron, bahçıvan ve hakim olarak orta ve daha alt düzeylerde görüldüğü tespit edilmiştir. Katılımcıların görüşleri arasında cinsiyete, eğitim durumu ve kıdeme göre farklılık bulunmazken, göreve göre anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Müdür, metafor, müdür kavramına ilişkin metaforlar.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.