Üç Boyutlu (3D) Animasyon Filmler ve Etkileşimli Uygulamaların Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Görsel Algı Gelişimi Üzerine Etkileri

Seçil Yücelyiğit, Neriman Aral

ÖZ

Bu çalışma okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış üç boyutlu animasyon filmleri ve etkileşimli uygulamalar serisinin 60-72 aylık çocukların görsel algı gelişimine etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön test-son test-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada Deney 1 grubunda 12 (7 kız, 5 erkek) Deney 2 grubunda 12 (7 kız, 5 erkek) ve Kontrol Grubunda 14 (8 kız, 6 erkek) olmak üzere toplam 38 çocuk yer almıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla, araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve görsel algı gelişim düzeyini belirlemek için Martin (2006) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlanarak geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan Görsel Algı Becerileri Testi-3 kullanılmıştır. Araştırmada Deney 1 ve Deney 2 grupları sekiz adet üç boyutlu animasyon film izlemişlerdir. Bu süreçte etkileşimli uygulamalar serisindeki çalışmalar Deney 1 grubunda dokunmatik ekranlı bir bilgisayar ile, Deney 2 grubunda ise çalışma sayfalarıyla gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu ile herhangi bir çalışma yapılmamış, bu grup öğretmenlerinin hazırladığı program doğrultusunda eğitimlerine devam etmiştir. Araştırma verileri normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan istatistiklerden yararlanılmış ve Kruskal-Wallis, Friedman, Mann Whitney-U, Wilcoxon işaretli sıralar testi ile parametrik olmayan çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Görsel Algı Becerileri Testi-3 ile Sıralı Hafıza ve Görsel Tamamlama alt boyutlarının deney ve kontrol grupları arasındaki son test puan farkları deney grupları lehine anlamlı bulunmuştur. Bununla birlikte Görsel Algı Becerileri Testi-3 ile Uzamsal ilişkiler, Şekil Sabitliği ve Görsel Şekil-Zemin alt testleri deney grubu puanları ile kontrol grubu puanları arasında anlamlı fark gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitimde teknoloji kullanımı, Etkileşimli uygulama, Görsel algı, Okul öncesi, Üç boyutlu animasyon film


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6743

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.