Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Becerilerine Etkisi

Betül Polat Demir, Ömer Kutlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, elektronik portfolyo uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada, nitel ve nicel tekniklerin kullanıldığı karma yöntemlerden “Açıklayıcı Desen” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda yarı-deneysel modellerden ön test - son test eşleştirilmiş kontrol gruplu modelden, nitel boyutunda ise nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında, iki ayrı devlet ortaokulunun 6. sınıfına devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma deney grubunda 34, kontrol grubunda ise 30 öğrenci olmak üzere toplam 64 öğrenciyle yürütülmüştür. Deney ve kontrol grubuna süreç boyunca araştırma yapma becerilerini geliştirmek için araştırmacı tarafından hazırlanan Araştırma Becerileri Öğretim Programı (ABÖP) uygulanmıştır. Eğitim süreci boyunca deney grubunda yer alan öğrencilerle elektronik portfolyo uygulamaları yürütülürken, kontrol grubundaki öğrencilerle başka bir uygulama yapılmamıştır. Uygulama her iki grupta da 10 hafta ve toplam 21 ders saati olarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamında kullanılan elektronik portfolyo portalı, araştırmacının süreci tanımlamasından sonra web tasarımı uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Araştırmanın nicel verileri Araştırma Becerileri Testi ile nitel veriler ise Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda elde edilen veriler Bağımsız Örneklemler t-testi ve İlişkili Ölçümler t-testi, nitel boyutu için yapılan görüşmeler sonucunda toplanan veriler ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda elde edilen nicel bulgular, ABÖP’nın kontrol grubundaki öğrencilerin araştırma becerilerini kullanma düzeylerini arttırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırma bulguları elektronik portfolyo uygulamalarına dayalı araştırma becerileri eğitiminin deney grubundaki öğrencilerin bu becerileri kullanma düzeylerini kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre manidar düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen nitel bulgular da nicel bulguları destekler niteliktedir. Nitel bulgular da elektronik portfolyo uygulamalarının öğrencilerin hem araştırma yapma becerilerinin gelişimi üzerinde hem de araştırma yapmaya yönelik tutum ve ilgileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Araştırma becerileri, Durum belirleme, Elektronik portfolyo, Karma desen, Öğrenci başarısı, Üst düzey düşünme becerileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6724

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.