Tasarlanan Hizmet-İçi Eğitim Kursunun Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Düzeylerine Etkisi

Bülent Güven, Gül Kaleli Yılmaz

ÖZ

Bu çalışma ile Rieber ve Welliver'in (1989) teknoloji entegrasyon modeline göre tasarlanan hizmet içi eğitim kursunun, ortaokul matematik öğretmenlerinin teknolojiyi derslerinde kullanma düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Kurs programı 15 haftalık bir süreçte yürütülmüştür ve kursa Bayburt ilinde görev yapan 13 ortaokul matematik öğretmeni katılmıştır. Kurs programı yapılandırılırken matematik öğretimi için geliştirilen bazı yazılımlar ve öğrenme nesnelerinden faydalanılmıştır. Uygulamalar, öğretim programına uygun çalışma yaprakları ve etkinlik örnekleri ile desteklenmiştir. Mülakat ve gözlemler kullanılarak verilerin toplandığı bu çalışmada, özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler, nicel ve nitel veri analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde hizmet-içi eğitim kursu sonrasında öğretmenlerin, geleneksel uygulamalardan farklı olarak kavramların, ilişkilerin öğrenci merkezli keşiflerle yapılandırılması ve derin kavramsal anlama oluşturulması amacıyla teknolojiden faydalandıkları ve derslerinde sıklıkla teknoloji kullandıkları görülmüştür. Bu bağlamda tasarlanan kursun öğretmenlerin teknoloji kullanım düzeylerine olumlu bir etki yaptığı sonucu elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgisayar Teknolojisi, Hizmet İçi Eğitim, Matematik, Teknoloji Kullanım Düzeyleri, TPAB


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6646

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.