Ortaokul Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin, Kaygı, Depresyon ve Mükemmeliyetçilik Açısından İncelenmesi

Coşkun Arslan, Tuncay Oral, Ali Karababa

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin umut düzeylerinin mükemmeliyetçilik, depresyon ve kaygı açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Denizli/Pamukkale Lütfi Ege Ortaokulu ve Basma Sanayi Ortaokulu’ndan tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 508 (287 kız/ 221erkek) ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Çocuklarda Umut Ölçeği, Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Sürekli Kaygı Ölçeği, Çocuklar için Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Veriler korelasyon ve çoklu regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları depresyon, kaygı ve olumlu mükemmeliyetçilik değişkenlerinin umudun önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazın ilişkisinde tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Umut, Kaygı, Depresyon, Mükemmelliyetçilik, Ortaokul öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.6592

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.