Üniversite Öğrencilerinde Öğretmene İlişkin Algıların ve Öğrenci Özelliklerinin Kopya Çekme Davranışlarıyla İlişkisi

Sevgi Özgüngör

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik algıları, kendini engelleme davranışları, öğretmen ve öğretim ortamına ilişkin algıları ve mükemmeliyetçilik düzeylerinin kopya davranışlarıyla ilişkilerini belirlemektir. Bu amaçla 2004-2005 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim görmekte olan 232 öğrenciye Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik, Ders Değerlendirme, Amaç Yönelimi ve Kendini Engelleme Davranışları ölçeklerinin ilgili alt boyutları uygulanmıştır. Regresyon analizi sonucu elde edilen bulgular, kopya davranışının öğrencinin hem mükemmeliyetçilik düzeyi, özyeterlilik algısı ve kendini engelleme davranışlarıyla, hem de öğretmenin dersi sunma başarısına ilişkin algılarıyla yordanabileceğini ortaya koymuştur. Bulgular aynı zamanda hem özyeterlilik ve öğretmene ilişkin algılar, hem de kendini engelleme davranışları ve öğretmene ilişkin algılar arasında etkileşim olduğunu göstermiştir. Öğrenci özelliklerinin kopya davranışlarıyla ilişkileri öğretmen algılarına göre değişmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kopya, özyeterlilik, kendini engelleme davranışları, öğretmen algıları, mükemmeliyetçilik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.