Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünce Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Havise Çakmak Güleç

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenliği ve okulöncesi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeylerinin değerlendirilmesidir. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dallarının 1., 2.,3., ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, öğretmen adaylarınıncinsiyetlerine, öğrenimşeklineve anabilimdallarına göre eleştireldüşünme eğilimleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı, ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinde kullanılan “t testi” ile yoklanmıştır. Öğrenim gördükleri sınıflara, babalarının ve annelerinin öğrenim durumlarına göre eleştirel düşünme eğilimleri hakkındaki görüşlerinde bir farklılık olup olmadığı da tek boyutlu varyans (anova) analizi ile yoklanmış; farklılığın hangi sınıflar arasında olduğunu belirlemek üzere Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okulöncesi ile sınıf öğretmenliği öğrencilerinin cinsiyetlerine öğrenim şekillerine göre, anabilim dallarına, öğrenim gördükleri sınıflara ve anne-babalarının eğitim düzeylerine göre eleştirel düşünmenin bazı boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eleştirel düşünce, okulöncesi eğitim, sınıf öğretmenliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.