Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerin Benlik Bilinci ve Kendini Değerlendirme Düzeylerinin Akademik Başarı ile İlişkisi

Saba Yalçın, Sibel Erkal İlhan

ÖZ

Çalışmanın amacı, dört yıl boyunca ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin benlik bilinci, kendini değerlendirme ve akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Çalışmada “Benlik Bilinci Ölçeği” ve “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören 32 hemşirelik ve 36 ebelik öğrencisi alınmıştır. Ölçekler dört yıl boyunca sekiz kez uygulanmıştır. Dört yıl boyunca her iki ölçekte puanların arttığı gözlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü yıl, hemşirelik öğrencilerinin Benlik Bilinci Ölçeği puanları ve akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak ebelik öğrencilerinde anlamlı fark bulunamamıştır. Ebelik öğrencilerinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında kendini değerlendirme ve akademik başarı arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Genel olarak ebelik bölümü öğrencilerinin giriş puanlarının, hemşirelik bölümü öğ- rencilerine göre düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuca bakarak, ebelik öğrencilerinin hemşirelik öğrencilerine göre mesleki ilgilerinin daha az olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmanın sonuçlarına göre, yükseköğretimin öğrencilerin benlik bilincini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

benlik bilinci, kendini değerlendirme, akademik başarı, hemşirelik, ebelik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.