Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi

Selahattin Gelbal

ÖZ

Bu araştırma, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçedeki başarı düzeylerinin evlerindeki olanaklara, annenlerinin eğitim düzeylerine, cinsiyetlerine ve kardeş sayılarına göre değişip değişmediğini belirlemeye yöneliktir. Araştırmanın amacı doğrultusunda daha önceden hazırlanıp geliştirilen 25 soruluk Türkçe testi ile öğrencilerin bazı kişisel özelliklerine ve görüşlerine yönelik anket hazırlanarak bilgileri toplanmıştır. Araştırma, Türkiye’deki ilköğretim okullarının sekizinci sınıflarından seçilmiş 30.714 öğrenciden oluşan örneklem üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin evlerindeki olanakların artmasıyla başarılarının da arttığı, Türkçe gibi sözel derslerde kızların daha başarılı olduğu, anne eğitim düzeyinin çocuklarının başarısı üzerinde önemli yeri olduğu, annenin eğitim düzeyi ile birlikte evdeki olanakların yüksek olmasının başarıyı daha çok arttırdığı, sahip olunan kardeş sayısı arttıkça başarının düştüğü gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, öğrencinin evinde kendisine uygun eğitim ortamların hazırlanması, geleceğin anneleri olan kız çocuklarının mümkün olduğunca üst eğitim hizmetlerinden yararlanmasına olanak sağlanması, eğitimine destek verilebilecek sayıda çocuk sahibi olunması gerektiği görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Türkçe başarısı, ailevi özellikler ve başarı, demografik özellikler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.