Akademisyenlerde Mobing ile İş Anlamı Arasındaki İlişkide Sosyal Güven ve Memnuniyetin Aracı Rolü

Hakan Sarıçam

ÖZ

Mobing, gelişmiş ülkerlerde örgütlerin başı çeken problemidir ve Türkiye’de de önemli bir sorundur. Özellikle yükseköğretimde çok yaygın bir problemdir. Bu çalışmanın temel amacı iş anlamı ve mobing arasındaki ilişkide sosyal güven ve memnuniyetin aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’deki 58 farklı üniversitelerde görev yapan ve kolay ulaşılabilirlik uygun örnekleme ile seçilmiş 486 akademisyen oluşturmaktadır. Katılımcılar Mobing Ölçeği, Sosyal Güven ve Memnuniyet Ölçeği ile İş ve Anlamı ölçeklerini doldurmuşlardır. Datalar, Kolmogorov-Smirnov değerlerinin istatistiksel olarak önemsiz olmasından normal dağılım sergilemektedir. Bundan dolayı değişkenler arasındaki ilişkiler ve düzeylerini tespit etmek için Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ve aşamalı lineer regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Aracılık analizi bulgularına göre sosyal güven ve memnuniyet, iş anlamı ve mobing arasındaki ilişkide kısmi aracı sebeptir. Başka bir ifadeyle, mobing düzeyi arttığında sosyal güven ve memnuniyet düzeyi azalır; bu azalıştan dolayı akademisyenlerin iş anlamını azaltır.

ANAHTAR KELİMELER

Mobing, İş anlamı, Sosyal güven ve memnuniyet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6201

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.