Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyumuna Kültürleşme Stresi ve Sosyal Desteğin Etkisi

Ümit Cura, Ayşe Negiş Işık

ÖZ

Bu çalışmanın amacı akademik uyum, kültürleşme stresi ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki dört farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 1520 uluslararası öğrenci arasından rastlantısal örneklem yoluyla seçilen 298 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucu akademik uyum ile kültürleşme stresi arasından negatif anlamlı ilişki bulunduğunu, akademik uyum ile algılanan sosyal destek arasında ise pozitif anlamlı ilişkinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar kültürleşme stresi ve algılanan sosyal desteğin uluslararası öğrencilerin akademik uyumunda anlamlı yordayıcı olduklarını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Uluslararasılaşma, Uluslararası öğrenciler, Akademik uyum, Kültürleşme Stresi, Algılanan sosyal destek


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6158

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.