Yükseköğretimde Bölüm Başkanlarının Profesyonelleşmelerindeki Zorluklar:Türkiye'de Bir Nitel Çalışma

Kadriye Dimici, Fatma Nevra Seggie, Ozge Hacifazlioglu, Ayse Caner

ÖZ

Bölüm başkanlarının profesyonelleşmesi, yükseköğretim yönetimi çalışma alanında oldukça yakın zamanda ilgi odağı olmuş bir kavramdır ve mevcut alanyazındaki az sayıdaki bu çalışmalar bölüm başkanlarının hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarına ve işlerinde nasıl daha profesyonel olabilecekleri üzerine eğilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan bölüm başkanlarının bölümlerinin liderleri olarak profesyonelleşme seviyeleri ile ilgili algılarını değerlendirerek alanyazındaki eksiklik üzerine çalışmaktır.

Bu çalışmanın yazarları İstanbul'daki dört üniversiteden on dört katılımcı ile görüşmeler yaparak, nitel çalışma yaklaşımını kullanmışlardır. Katılımcıların görüşlerine bağlı olarak oluşturulan ana ve alt temalar belirlenerek tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, bölüm başkanlığının Türkiye'de profesyonel bir alan olmadığını ortaya koymaktadır ve bölüm başkanları pozisyonları ile alakalı bazı problemlerin sonucu olarak rolleri ile ilgili genellikle olumsuz ifadeler göstermişlerdir. Bu sonuçlar ışığında, Türkiye'de hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde bölüm başkanlarının nasıl seçildiği ve eğitildiği üzerine bir tartışmaya başlama ihtiyacı doğabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, Profesyonelleşme, Bölüm başkanları, Akademik liderlik, Tematik analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6149

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.