Eğitim Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dair Tutumları

Hamdi Alanay, Hasan Aydın

ÖZ

Çokkültürlü eğitim, öğrencilerin farklılıklarını yadsımadan onları önemsemesi ve eşit bir ortamda eğitimin devam etmesini sağlayan bir süreçtir.  Çokkültürlü eğitim, bir süreç içerisinde eğitimsel bir reform hareketidir ve öğrencinin ırk, etnik kimlik, sosyal sınıf gibi farklılıklarından dolayı herhangi bir fırsat eşitsizliği yaşamaması savunan bir eğitim reformudur. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’daki eğitim fakültesi lisans öğrencilerinin çokkültürlü eğitime dair tutumlarını belirlemektir. Bu kapsamda eğitim fakültesi lisans öğrencilerinin cinsiyet, etnik kimlik, üniversite türü (özel/devlet) ve bölüm değişkenlerine göre görüşleri arasında anlamlı farkların olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup, Mann Whitney U Test ve Kruskal Wallis Test analizlerine başvurulmuştur. Çalışmada verileri toplayabilmek için bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri için pilot uygulamalar yapılmıştır. Ölçek tek boyutlu olarak ele alındığında güvenirliğine ilişkin Cronbach-Alpha iç tutarlık katsayısı 0.83 bulunmuştur. Alana kazandırılan bu ölçeğin uygulanması sonucunda 967 katılımcı araştırmaya cevap vermiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, eğitim fakültesi lisans öğrencilerinin çokkültürlü eğitime dair görüşleri olumlu çıkmıştır. Ölçek 3 ayrı faktöre ayrılmıştır. Bunlar; çokkültürlü eğitimin sonuçları, üniversite eğitiminin çokkültürlü eğitime etkisi ile eğitim ve adalet şeklindedir.

ANAHTAR KELİMELER

Çokkültürlü eğitim, çeşitlilik, çokkültürlülük, lisans öğrencilerin tutumları ve adalet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6146

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.