Modern Üniversite Ortamında Öğretim Üyelerinin Akademik Entelektüel Liderliği

Barış Uslu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı; öğretim üyelerinin akademik entelektüel liderlik davranışlarını sergileme düzeylerini ve yönetim görevlerinin etkisi kontrol altında tutulduğunda öğretim üyelerinin kişisel, mesleki ve kurumsal özelliklerine göre bu davranışları sergileme düzeyleri arasındaki farklılıkları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, nicel veriler Akademik Entelektüel Liderlik Ölçeği kullanılarak Türk üniversitelerinde görev yapan 1398 öğretim üyesinden toplanmıştır. Toplanan veriler ardından betimsel ve kovaryans analizleri kullanılarak incelenmiştir. Betimsel analiz sonuçları, öğretim üyelerinin entelektüel liderlik davranışlarını genel olarak “Bazen” düzeyinde; Rehber Olma ve Gözetici Olma boyutlarında ise “Sık Sık” düzeyinde sergilediklerini göstermektedir. Ayrıca, yönetim görevlerinin etkisi kontrol altında tutularak gerçekleştirilen kovaryans analizleri ise öğretim üyelerinin entelektüel liderlikleri arasında cinsiyet, akademik unvan, çalışma alanı ve görev yapılan üniversitelerin kuruluş tarihleri değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Bu farklılıkların, kadın öğretim üyelerinin akademik katkı konusundaki gönüllü tutumlarından, uzun kariyerleri boyunca potansiyel olarak profesörlerin daha fazla bilimsel üretimde bulunmalarından, sosyal bilimlerdeki araştırma sonuçlarının öznelliğinden ve akademik etkinlikleri desteklemek için köklü üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş olanaklardan kaynaklandığı söylenebilir. Akademisyenlerin entelektüel liderlikleri arasındaki farklılıkları azaltmak için üniversite yöneticileri ise temel akademik destek mekanizmalarını oluşturmanın yanı sıra; genç akademisyenlere daha fazla seyahat fonu sağlama, kariyerinin başında olan akademisyenlere başlangıç projeleri için olanaklar sunma, genç öğretim üyelerine yönetsel görev vererek tecrübe edinmelerine yardımcı olma, ürün odaklı alanlardaki akademisyenleri sosyal konulara ilişkin tartışmalara ve etkinliklere katılma konusunda teşvik etme gibi uygulamaları hayata geçirebilirler.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretim üyesi, Yönetim görevi, Akademik liderlik, Entelektüel liderlik, Akademik entelektüel liderlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6140

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.