Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Örgütsel Adalet Algısının Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi

Nisan Selekler-Gökşen, Özlem Yıldırım-Öktem, Kıvanç İnelmen

ÖZ

Bu çalışma, örgütsel adalet algısının, lider-üye etkileşim ilişkisi üzerindeki etkisini Türkiye’deki yükseköğretim ortamında incelemektedir. Mevcut yazının aralarında pek çok farklılıklara işaret ettiği devlet ve vakıf üniversiteleri karşılaştırılmaktadır. Çalışmada ardışık karma yöntem araştırma tasarımı kullanılmıştır. İstanbul’daki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde çalışmakta olan 182 akademisyenden, o fakültelerde çalışmakta olan bir öğretim elemanı aracılığıyla veya elektronik posta yoluyla anket toplanmıştır. Nicel veriler, yüz yüze yapılan 17 mülakattan elde edilen nitel veri ile güçlendirilmiştir. Görüşmelerin büyük çoğunluğu mülakat yapılan kişinin çalıştığı üniversitede gerçekleştirilmiştir. Bulgular devlet üniversitelerinde, lider-üye etkileşim ilişkisi üzerinde bilgisel adaletin güçlü ve işlemsel adaletin nispeten daha zayıf etkisi olduğunu göstermektedir. Vakıf üniversitelerinde ise işlemsel, bilgisel ve kişilerarası adalet lider-üye etkileşim ilişkisi üzerinde benzer ölçülerde etki göstermektedirler. Çalışmanın sonuçlarının, üniversite yöneticilerine katkı yapabileceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel adalet, lider-üye etkileşimi, yükseköğretim, vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri, karma yöntem tasarımı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6139

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.