Algılar ve Gerçekler: Yükseköğretimde Öğretim Kalitesi

Evrim Üstünlüoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde öğretim kalitesine yönelik öğretim üyesi ve öğrenci algılarını araştırmaktır.  Çalışmada, öğretim kalitesi; milliyet, cinsiyet, öğrencinin akademik başarı ortalaması ve yükseköğretim kurumunun  öncelikleri açısından incelenmiştir.  Araştırmada, nitel ve nicel veriler eş zamanlı olarak Türkiye ve Amerika’da bulunan iki üniversiteden toplanmıştır. Veriler, araştırma için geliştirilen bir anket ve her iki üniversitede öğretim üyeleri ve öğrencilerle düzenlenen odak grup çalışmaları sonucunda toplanmıştır.  Sonuçlar; her iki üniversitede de öğrencilerin ve öğretim üyelerinin algıları arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, öğretim üyeleri, dersin etkin bir şekilde anlatılması, iletişim ve  değerlendirme boyutlarında  öğrencilerin algılarının tersine kendilerini daha yetkin bulduklarını ifade etmişlerdir. Çalışma, ülke ve akademik başarı ortalamalarının öğrenci algıları üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığını ancak cinsiyetin önemli bir etkisi olmadığını ortaya koymuştur. Öğretim üyelerinin çalıştıkları kurumlarda  kendilerinden beklenen görevlerin de farklı olduğu belirtilmiştir. Özellikle Türk öğretim üyeleri, idari iş ve araştırma yapmanın öncelikleri olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları, yükseköğretimde öğretim kalitesinin artırılması için daha fazla çalışma yapılması gerekliliğini ve özellikle hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretim kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir etki yaratacağını vurgulamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yüksek öğretim, Öğretim kalitesi, Öğrenci öğretim üyesi algıları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6095

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.