Lise Düzeyindeki Sosyal Bilimler Ders Programlarının Öğretim Sürecine Katkısı

Ali Yıldırım

ÖZ

Bu çalışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Ortaöğretimde Sosyal Bilimler Öğretiminin Değerlendirilmesi" başlıklı araştırma projesinde elde edilen programlarla ilgili bulguların bir bölümü rapor edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu çerçevede makalenin temel amacı öğretmenlerin, liselerdeki sosyal bilim ders programlarını, öğretim sürecine katkısı ve çeşitli amaçlara verdiği önem yönünden nasıl algıladığını ortaya koymaktır.
Ülkemizde ders programlarının çoğu merkezi düzeyde hazırlanmakta ve öğretmenlerden belirli bir esneklik dahilinde bu programları uygulamaları beklenmektedir. Program uygulaması, müfettişler ve okul müdürleri aracılığıyla yıllık, ünite ve günlük planların incelenmesi ve sınıf-içi öğretimin gözlenmesi yoluyla denetlenmekte ve öğretimin programa uygunluğu değerlendirilmektedir. Bunun sonucu doğal olarak programlar, öğretimi yönlendiren önemli bir öge haline gelmektedir. Bu yönlendirmenin iki temel boyutu öğretimin etkili ve verimli olabilmesi için büyük önem taşır. Bunlardan ilki programların öğretim sürecinde öğretmenlere sağladığı destek, İkincisi ise öğretim sürecine yön vermede öğretmene sağladığı esnekliktir. Bu iki boyut açısından programların taşıdığı özellikler, bu programların niteliğini belirlemede önemli ölçütler olarak kabul edilmektedir (Loucks ve Lieberman, 1983).


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.