Sivil Toplum Örgütlerinin Eğitime İlişkin Karar Alma Süreçlerine Katılımları Üzerine Bir Araştırma

Hüseyin Şirin

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) eğitime ilişkin karar alma süreçlerine katılım düzeyleri ve katılım için kullandıkları argümanlar/yolların belirlenmesidir. Çalışma grubu Türkiye’de eğitimle ilgili 14 STÖ’nün yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak STÖ yöneticileri ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre STÖ’ler karar süreçlerine katılmak istemekte, ancak katılımları istedikleri düzeyde gerçekleşmemektedir. STÖ’lerin bir kısmı doğrudan karara katılmayı beklerken, diğerleri daha pasif bir yaklaşımla “Biz görüşümüzü söyleriz, isteyen dikkate alır” biçiminde bir yaklaşım sergilemektedir. STÖ’lerin eğitim sistemine ilişkin karar sürecini etkilemek üzere kullandıkları argümanlar/yollar; (a) protestolar, mitingler ve çeşitli eylemler düzenlemek ya da (b) çeşitli yayın ve araştırmalar yayımlamak, basın açıklamaları yapmak, konferans/sempozyum düzenlemek, politikacılar ve yöneticilerle doğrudan iletişim kurmak biçiminde iki grupta toplanmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Sivil Toplum Örgütü, karar, karara katılım

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.