Matematiksel Kavramların Gelişimi: 5.,7. ve 10. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Safure Bulut

ÖZ

Fen ve matematik temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda yoğun bir biçimde yer alan ve önemle üzerinde durulan derslerdir. Akademik ortaöğretim okulları ile ticari ve teknik liselerde, ilköğrenim yıllarına ek olarak sunulan matematik dersleri ayrı bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte ülkemizde fen ve matematik başarısını öğrenci, sınıf, okul ve program düzeyince inceleyen çalışmalar yok denecek kadar azdır. Öğrencilerin öğrenimleri boyunca kullanacakları ve çoğu kez yaşam boyu başvuracakları temel matematik ve fen kavramlarına ne ölçüde sahip oldukları bilinmemektedir. Bunun gibi, hangi nitelikteki öğrencilerin akademik liselerin fen kollarına ayrıldıkları, hangilerinin de fen ve matematik derslerinde başarılı oldukları ve başarıyı ya da başarısızlığı açıklayan etmenler de tahmin ve gözlemlerimizin ötesinde ortaya konmamıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.