Sorumluluk Kazandırmada Öğretmenler Tarafından Kullanılan Yaptırımların İncelenmesi

Alper Yontar, Filiz Yurtal

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sorumluluk kazandırmada kullandıkları yaptırımların, öğrenci değerlendirmelerine göre incelenmesidir. Araştırmaya Adana il sınırları içinde belirlenen 12 ilköğretim okulu dahil edilmiştir. Bu okulların 5. sınıflarına devam eden 412 (184’ü kız, 228’i erkek) öğrenciye “Sorumluluk Kazandırmada Ceza Uygulamaları” (SKCU) anketi uygulanmıştır. Ayrıca örneklem içerisinden 48 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Her iki veri toplama aracından elde edilen veriler nitel ve nicel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin yerine getirilmeyen sorumluluklarla baş etmede ceza içermeyen yöntemlerin yanında ceza içeren yöntemlere de başvurdukları, cezalar içinde ise en çok sözel cezaları kullandıkları anlaşılmıştır. Öğrenciler kendilerine verilen cezalar sonucunda davranışlarını değiştirdiklerini ve bu değişikliğin kalıcı olduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık öğrencilerin tercihleri, öğretmenlerin ceza içermeyen yaptırımları kullanmaları yönünde olmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sorumluluk, ceza, sınıf yönetimi, sınıf öğretmeni

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.