İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarını Çoklu Kullanımı ve Yeterlik Düzeyleri

Bilge Gök, Ali Ekber Şahin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin geleneksel ve yeni değerlendirme yaklaşımlarını kullanmaya ilişkin yeterlik düzeyleri ve öğretmenlerin çoklu olarak bu araçları değerlendirme sürecinde hangi düzeyde kullandıklarını belirlemektir. Araştırmanın alanını, Ankara İli’nde görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve bu çerçevede yirmi öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenler maksimum örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde NVivo2 nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin geleneksel değerlendirme yaklaşımlarını kullanma konusunda kendilerini yeterli gördükleri, yeni değerlendirme yaklaşımlarını kullanma konusunda ise, yeterliliğe sahip olmadıkları ve bu konuda sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkmış- tır. Bunun yanında, öğretmenlerin yarısından azının bu yaklaşımları çoklu olarak değerlendirme sürecinde kullandıkları tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Geleneksel değerlendirme yöntemleri, yeni değerlendirme yöntemleri, öğretmen yeterlilikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.