Anasınıfına Devam Eden Çocukların Cinsiyetlerine Göre Temel İlişkisel Kavram Bilgilerinin İncelenmesi

Gülden Uyanık Balat

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, anasınıfına devam eden çocukların temel ilişkili kavram bilgilerini cinsiyetlerine göre incelemektir. Bu amaçla araştırmaya farklı ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden ve basit rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen 154 çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların yaş ortalaması 66.20 ay ve standart sapması 5.91 aydır. Çocuklara Boehm Temel Kavramlar Testi (Boehm-3,2000) bireysel olarak uygulanmıştır. Bulgulardan bazıları şu şekildedir: Kız çocukların “biraz, çift ve geriye” kavramlarında, erkek çocukların ise “biraz, en geniş ve atla” kavramlarında yüzde ellinin altında başarı gösterdikleri bulunmuştur. Kız ve erkek çocukların toplam kavram puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, (p>.05). Cinsiyete göre tek çocuklar ile kardeşi olan çocukların temel kavram puanları arasında anlamlı fark bulunmamış fakat tek çocukların toplam kavram puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Anne öğrenim düzeyinin kız çocukların temel ilişkisel kavram bilgilerinde, baba öğrenim düzeyinin ise hem kız hem de erkek çocukların temel ilişkisel kavram bilgilerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur (p<.05).

ANAHTAR KELİMELER

Anasınıfı, temel ilişkisel kavram bilgisi, Boehm-3, cinsiyet, demografik bilgi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.