İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi ve Vizyoner Liderlik

Ali Aksu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin toplam kalite yönetimi (TKY) düzeyine ilişkin algılarını, bu algıların bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ve öğretmenlerin TKYʹne ilişkin algılarıyla vizyoner liderliğe ilişkin algıları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma tarama modelinde olup, 2007‐  2008 eğitim‐öğretim yılında yapılmıştır. Araştırma evrenini İzmir  İliʹndeki 19 metropol ilçeden 422 ilköğretim okulunun 13.644 öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya tabakalı örnekleme yöntemiyle 19 metropol ilçeden 61 ilköğretim okulundaki 665 öğretmen alınmıştır. Araştırmada Cadene tarafından geliştirilen Eğitimsel Kalite Anketi ile Sashkin ve Rosenberg tarafından geliştirilen Liderlik Profili Anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin TKYʹne ilişkin algılarının  ʺsıklıklaʺ  düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin TKYʹne ilişkin algılarında cinsiyetlerine, okullarındaki öğrenci sayısına, görev yaptıkları ilçeye ve görev yaptıkları okulun TKY ödülü alıp almamasına göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Öğretmenlerin algılarında kıdemlerine, branşlarına ve eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Öğretmenlerin TKYʹne ilişkin algılarıyla vizyoner liderliğe ilişkin algıları arasında anlamlı, pozitif bir ilişki (r=0.66) bulunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Toplam kalite yönetimi, vizyoner liderlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.