Öğretmen Adaylarının “Etkili Öğretmen” Nitelikleri Konusunda Düşünceleri

Melek Çakmak

ÖZ

Bu çalışma, Türk öğretmen adaylarının etkili öğretmen nitelikleri konusunda düşüncelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışma konusu, cinsiyet ve öğretmen adaylarının devam ettikleri program değişkenleri açısından da incelenmektedir. Betimsel nitelik taşıyan bu araştırmada veriler, nicel araştırma metotlarına uygun bir biçimde anket kullanılarak toplanmıştır. Anket Ankara’da bulunan bir üniversitede 2007-2008 öğretim yılında 221 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerine göre en yüksek ortalamaya sahip öğretmen özelliği ‘objektif olma’, en düşük ortalamaya sahip özellik ise ‘derste öğrencilere sunum yaptırma’ olarak bulunmuştur. Buna ek olarak, öğretmen adaylarının etkili öğretmen özelliklerine yönelik görüşleri ile cinsiyetleri arasında ve yine bu özelliklerle devam ettikleri program arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Etkili öğretmen, öğretmen adayları, nitelik, öğretmen eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.