Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretim Programının CIPP Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi

Hakan Karataş, Seval Fer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, YTÜ İngilizce II öğretim programını bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini, 35 öğretmen ve 415 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı, 46 madde içeren tek tip anketin öğretmen ve öğrenciye yönelik iki formu ile elde edilmiştir. Araştırmada, bağımsız örneklemler için t-testi tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin bağlam, girdi, süreç ve ürün gibi öğretim programının boyutlarını temsil eden ölçeklere verdikleri cevaplardan, genellikle öğretim programının dört boyutunu da destekleme eğiliminde oldukları sonucu çıkarılmıştır. Ancak, araştırma sonuçlarına göre, öğretim programının bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına ilişkin bazı maddelerde öğretmen ve öğrenci görüşlerinin ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuç, öğretim programının boyutlarına ilişkin öğrencilerin algılarının daha yüksek olmasına karşın, öğretmenlerin beklentilerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmada öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgulara göre, görsel ve işitsel materyaller çeşitlendirilmeli ve etkinliklerde uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Öğrenci görüşlerine göre, öğrencilerin alanları ve iş hayatı için gerekli olan İngilizce bilgisinin tespit edilmesi gereklidir.

ANAHTAR KELİMELER

CIPP modeli, bağlam değerlendirme, girdi değerlendirme, süreç değerlendirme, ürün değerlendirme, öğretim programı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.