Metafor (Benzetme) Yöntemi ile Türkiye ve Almanya Örneklemindeki Katılımcıların Yaratıcı Drama’ya İlişkin Algılarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

H. Ömer Adıgüzel

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, metaphor (benzetme) metodunu kullanarak Almanya ve Türkiye'den olan katılımcıların yaratıcı drama algılarını belirlemek ve bu algılarının yaratıcı dramanın genel özelliklerini ve hedeflerini yansıtıp yansıtmadığını araştırmaktır. Katılımcıların yaratıcı drama algıları açık uçlu bir soruya karşılık yazdıkları bir kompozisyonla belirlenmiştir. Katılımcı cevaplarından çıkarılan metaforlar her ülke için ayrı ayrı sınıflandırılmış ve tüm metaforlar ortak temalar çerçevesinde gruplandırılmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçların yaratıcı dramanın özelliklerini ve hedefini yansıtıp yansıtmadığına bakılmıştır. Elde edilen veriler nitel yöntemlerle analiz edilmiştir ve sonuçlara göre iki ülke arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yaratıcı Drama, Tiyatro Pedagojisi, Canlandırmacı Oyun, Metafor (Mecaz)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.