Öğretim Elemanı Coşkusunun Üniversite Öğrencilerinin Başarı Güdüsü Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Davut Hotaman, Fulya Yüksel-Şahin

ÖZ

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin başarı güdüsü düzeylerini öğretim elemanı coşkusuna ve diğer bazı değişkenlere(cinsiyet,sınıfdüzeyi,akademik başarı,derse devam durumu ve öğrencinin derse devamının öğretim elemanının coşkusuna bağlı olması) göre incelemektir. Araştırma, 334 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacı ile “Öğretim Elemanının Coşkusunu Değerlendirme Formu”, “Başarı Güdüsü Ölçeği” ve “Öğrenci Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim elemanı coşkusunu yüksek olarak gören öğrencilerin başarı güdüsü düzeyi, öğretim elemanı coşkusunu düşük olarak gören öğrencilerin başarı güdüsü düzeyinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Kız öğrencilerin başarı güdüsü düzeyi, erkek öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Derse devam eden öğrencilerin başarı güdüsü düzeyi, derse devam etmeyen öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Derse devamının öğretim elemanlarının coşkusuna bağlı olduğunu söyleyen öğrencilerin başarı güdüsü düzeyi, derse devamının öğretim elemanlarının coşkusuna bağlı olmadığını söyleyen öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin başarı güdüsü düzeyi, akademik başarısı düşük olan öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Sınıf düzeyi yüksek olan öğrencilerin başarı güdüsü düzeyi, sınıf düzeyi düşük olan öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Coşku, öğretim elemanı, öğretim elemanı coşkusu, güdü, başarı güdüsü

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.