Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Uygulamalarının Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma

Nizamettin Koç

ÖZ

Eğitim ve öğretim etkinliklerinin temel amacı; öğrencilerde istenen yöndeki davranış değişikliklerini sağlamak olduğuna göre bu etkinliklerin odak noktasını öğrenciler teşkil ediyor demektir. Böylelikle, eğitim amaçları yönündeki davranış değişikliklerinin öğrencide ne ölçüde gerçekleşebildiğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bir eğitim sistemi çerçevesinde yapılan değerlendirme işlemlerinin bir bakıma en önemlileri arasında sayılma durumundadır. Bu düzeyde yapılan değerlendirmelerin, diğer bir deyişle, Öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirme uygulamalarının etkililiği ise, geçerli ve güvenilir sonuçlar veren ölçü araçlarının kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu husus, ekonomik kaynaklarını en verimli bir biçimde kullanmak, temel eğitim kademesinden sonraki sınırlı eğitim olanaklarından bireylerin; yetenekleri, ilgileri ve akademik başarılarına göre yararlanmalarını sağlayarak eğitimde imkan ve fırsat eşitliği çerçevesinde, bireylerin gereksinmeleri ile toplumun gereksinmelerini dengelemek durumunda olan ülkemiz için özellikle büyük bir önem taşımaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.