Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Katılımcı Görüşleri

İlke Önal Çalışkan, Tülay Üstündağ

ÖZ

Araştırmanın amacı, Ölçme-Değerlendirme dersinin yaratıcı drama yöntemiyle somut yaşantılar oluşturulmaya çalışılarak işlenmesi, bu sürecin katılımcıların başarı durumu üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve katılımcı görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada, Ölçme-Değerlendirme dersini alan 27 öğretmen adayı katılımcıyla bu amaca hizmet ettiği düşünülen toplam 18 saatlik yedi atölye çalışması yapılmıştır. Araştırmanın başlangıcında ve sonunda öğrencilerin bilişsel birikimlerini belirlemek amacıyla öntest - sontest uygulanmıştır. Duyuşsal boyuttaki olası değişim ya da gelişimi belirlemek amacıyla katılımcılardan bireysel gelişim-ürün dosyası (portfolyo) hazırlamaları istenmiştir. Sonuçta yaratıcı drama yönteminin kullanılmasıyla katılımcıların bilişsel ve duyuşsal boyuttaki başarı, değişim ve gelişimlerinin farklılaştığı söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Ölçme-Değerlendirme dersi, yaratıcı drama, yazılı sınav, bireysel gelişim-ürün dosyası (portfolyo).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.