Fen Başarısı ile İlgili Bazı Değişkenlerin TIMSS-R Türkiye Örnekleminde Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Bilge Uzun, Tuncay Öğretmen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fen başarısına etki eden duyuşsal faktörlerin neler olduğunu belirleyerek bu değişkenlerin ölçmelerin değişmezliği koşulunu sağlayıp sağlamadığını belirlemektir. Bu çalışmada örneklemi 7841 büyüklüğünde olan TIMSS Türkiye verileri, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Modelde yer alan örtük değişkenler (özyeterlik, önem, tutum ve sınıf içi öğrenci etkinlikleri) için aşamalı bir şekilde değişmezlik testleri yapılmıştır. Analizlerde hiçbir sınırlandırmanın yapılmadığı (biçimsel değişmezlik) durum ile daha fazla sınırların şart konulduğu diğer değişmezlik testleri arasındaki CFI karşılaştırıcı uyum iyiliği kriterleri farkına bakılmıştır. Ölçmelerin değişmezliği çalışmalarından modele alınan tüm değişkenlerin metrik değişmezlik koşulunu yerine getirdiği, ancak cinsiyet gruplarında katı değişmezlik koşulunu hiçbirinin sağlayamadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Ölçmelerin değişmezliği, Çok Örneklemli Doğrulayıcı Faktör Analizi (MGCFI), Yapısal Eşitlik Modeli (YEM), TIMSS, cinsiyet

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.