Tarımda Teknolojik Değişme ve Yaygın Eğitim

Cem Alpar

ÖZ

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Türk ekonomisinin amaçlanan kalkınma düzeyine ulaşmasında hızla sanayileşme zorunluluğunu ve bu sanayileşmenin stratejisini açıkça ortaya koymuştur. Plana göre: "Yatırım önceliklerinin saptanmasında, maliyet karşılaştırmaları uzun bir görüş açısından değerlendirilmiş, sektörlerin gelişme hedefleri dinamik bir mukayeseli maliyet yapısı gözönünde tutularak saptanmıştır (1). Açıktır ki, sanayileşmeye verilen bu denli önem tarımsal kesimin kalkınmaya olan katkısının ihmal edileceği anlamını taşımamaktadır. Aksine hızla sanayileşme gereği, tarımsal kesimin bugünkü geleneksel yapısının değiştirilmesine, başka bir deyişle, tarım ve sanayi arasındaki ikili (dual) yapının ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Tarımsal kesimde sağlanmak istenen gelişme ise, bu sektörde geleneksel üretim yöntemlerinin modern üretim yöntemlerine geçmeyi zorunlu kılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.