Çatışma Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitiminin Öğrencilerin Empati Becerileri Üzerindeki Etkileri

Abbas Türnüklü, Tarkan Kaçmaz, Selma Gürler, Alper Kalender, Feza Zengin, Burçak Şevkin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitimi programının 10-11 yaş ilköğretim öğrencilerinin empati becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırma öntest-sontest, yarı-deneysel bir desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 336’sı deney grubunda ve 249 kontrol grubunda olmak üzere 585 öğrenciden oluşmuştur. Deney grubunun öntest ve sontest sonuçları arasında istatistiki olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunda yer alan erkek öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasında anlamlı farklar bulunmasına karşın, kızlar arasında böyle bir fark görülmemiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ve yalnız erkek öğrencilerin kazanç puanlarında anlamlı farklar bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitimi programının öğrencilerin empati düzeylerini artırmada etkili olduğu varsayımını desteklemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Empati becerileri, anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.