İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Amaçlarını ve Müdürün Görevlerini Algılamaları

Ali Taş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının amaçları ile yöneticilerin görevlerine ilişkin öğretmenlerin algılarını belirlemektir. Araştırma, 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Burdur’da gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır. Veriler, yarı yapılandırılmış anket formu ile sağlanmıştır. Araştırma grubunu 135 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analizinde; frekans, yüzde (%), ve Kay-kare testleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin, okul amaçlarını mevzuattaki amaçlardan daha kapsamlı, yöneticilerin gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeleri beklenen ortak görev olarak da, öğrenci ve okulu başarıya taşımayı algıladıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin çalıştıkları okulların akademik başarı düzeyi ile branşları, okul amaçlarına, yöneticilerin gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeleri beklenen görevlerine ilişkin algılarını etkilememektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim yönetimi, okul yönetimi, okul müdürünün görevleri, okulun amaçları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.