Kavram Karikatürlerinin Etkililiğini Nasıl Artırabiliriz? Uygulamayı Etkin Kılma Noktasında Araştırmadan Yararlanma

Filiz Kabapınar

ÖZ

Bu çalışmada, kavram karikatürlerinin sınıf içi kullanımındaki etkililiğini artıracağı düşünülen bazı özellikler öne sürülmüş ve bu özelliklerin olası katkıları araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile nicel araştırma desenlerinden öntest-sontest deneysel model kullanılmıştır. Araştırma bir ilköğretim okulundan seçilen ilköğretim 4 ve 5. sınıflarla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel veri toplama araçları kavram karikatürü şeklindeki sondaj soruları, araştırmacı notları ve uygulamaların video kayıtlarıdır. Araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında çalışma yaprağı şeklinde tasarlanan kavram karikatürlerinin öğrencilerin yanılgılarını gidermede poster tarzındaki kavram karikatürleri kadar etkili olduğu belirlenmiştir. Bulgular ayrıca, karikatürde yer alan karakterlerin isimlendirilmesinin sınıf içi tartışma sırasında sınıf yönetimini ve sınıf içi tartışmanın organizasyonunu kolaylaştırdığını göstermektedir. Karakter isimlerinin öğrencilerin yanıtlarını etkilemediği ve yanıtlarında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı da yine araştırma bulgularından çıkan diğer bir sonuçtur.

ANAHTAR KELİMELER

Fen eğitimi, kavram karikatürü, dizayn, öğretim, yapılandırmacılık.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.