İlköğretim 1–5. Sınıflar Türkçe Öğretim Programları Görsel Okuma ve Sunu Öğrenme Alanının Değerlendirilmesi

Burhan Akpınar

ÖZ

Görselliğin günlük yaşamda artan etkisiyle günümüzde, görsel okuryazarlık, genel eğitimde kazandırılması gereken temel beceriler arasında kabul edilmektedir. Bunun bir yansıması olarak 2005–2006 öğretim yılında ilköğretim 1-5. sınıflar Türkçe öğretim programlarına görsel okuma ve sunu ismiyle yeni bir öğrenme alanı eklenmiştir. Bu öğrenme alanının, uygulamada başarılı olması koşuluyla öğrencileri 21. yüzyılın imgelerle çevrili yaşamına daha iyi hazırlaması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, yeni Türkçe öğretim programları (1–5. sınıflar) görsel okuma ve sunu öğrenme alanının uygulamadaki etkililiğini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Bu amaçla 550 sınıf öğretmenine likert türü ölçek uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: Araştırmada, öğretmenlerin görsel okuma ve sunu öğrenme alanını, bazı kazanımlar dışında genelde benimsedikleri ve uygulamada etkili buldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler, görsel okuma ve sunu öğrenme alanının, öğrenme üzerinde olumlu etkileri olduğu görüşündedirler. Ancak öğretmenlere göre, okullarda bu alanla ilgili araç-gereç eksikliği mevcuttur.

ANAHTAR KELİMELER

Görsel okuma ve sunu, görsel okuryazarlık, görsel okuryazarlık ve öğretmen görüşleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.