Fen Öğretmen Adaylarının Çözelti, Çözünme ve Difüzyon Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Fen Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki

Abuzer Akgün

ÖZ

Bu çalışma başlıca üç amaçla yapıldı. Bu amaçlardan birincisi, fen öğretmen adaylarının çözelti, çözünme ve difüzyon konularındaki kavram yanılgılarını belirlemek, ikincisi kavram yanılgılarının önceki öğrenmelerinden nasıl etkilendiğini anlamak, üçüncüsü ise fen bilimlerine yönelik tutumları, mantıksal düşünme yetenekleri ile başarıları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Sonuçların analizi, fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünme, çözünürlük ve difüzyon kavramlarında bazı kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir. Araştırma sonuçları, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisine olan tutumlarının olumlu olduğunu göstermenin yanı sıra mantıksal düşünme seviyelerinin orta derecede olduğunu ortaya koymuştur. Fen bilgisi öğretmen adaylarının başarı düzeyleri, mantıksal düşünme seviyeleri ve tutumları arasında istatistiksel olarak bir ilişki olmadığı da sonuçların analizinde bulunmuştur.

 

ANAHTAR KELİMELER

Çözünme, çözünürlük, mantıksal düşünme, fen eğitimi, kavram yanılgıları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.