Bilgisayar Destekli İstatistik Öğretiminin Başarıya ve İstatistiğe Karşı Tutuma Etkisi

Nuri Doğan

ÖZ

Birçok araştırmacı bilgisayar destekli öğretimin istatistiği öğrenme üzerine etkisini araştırmıştır. Yapılan araştırmaların çoğunda istatistik derslerinde bilgisayar destekli öğretime yer vermenin öğrenci başarısını ve tutumunu olumlu düzeyde etkilediği bulunurken bazı araştırmalarda bu iki değişken üzerinde söz konusu etki önemsiz bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, bilgisayar destekli istatistik öğretiminin, öğrencilerin istatistik dersindeki başarı düzeylerine ve istatistik dersine karşı tutum düzeylerine etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu amaç için öntest – sontest kontrol gruplu deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, istatistik derslerinde bilgisayar kullanmanın (internetten, görsel materyallerden, istatistik yazılımlardan yararlanmanın) istatistik dersindeki başarıyı ve istatistik dersine karşı tutumu artırdığını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgisayar destekli öğretim, istatistik öğretimi, deneysel desen.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.