Seçilmiş Devlet Liselerinde ve Özel Liselerde Örgütsel Öğrenme Süreçlerinin Nitel Bir Değerlendirmesi

Ali Ekber Şahin

ÖZ

Örgütler etkili olmak istiyorlarsa hedeflerini gerçekleştirmek için yeni bilgi elde etmek ve yaratmak dıı- runıundadırlar. Okullar gibi hizmet üreten kurumlar örgütsel öğrenme kavramından yararlanmalıdırlar. Örgütsel öğrenme, örgütsel etkililiği geliştirmeye yönelik bir süreçtir. Bu süreç, dört öğeyi içermektedir: Bilgiyi elde etme, bilgiyi dağıtma, bilgiyi yorumlama ve örgütsel bellek (bilgiyi saklama). Bu çalışma Ankara'da bulunan üç lisenin- bir vakıf lisesi, bir özel lise ve bir devlet lisesi- bilgi elde etme, dağıtma, yorumlama ve saklama yollarını incelemektedir. Veriler 24 öğretmen ve 6 okul yöneticisinden görüşme ve gözlem yoluyla elde edilmiştir. Bulgular vakıf okulunun diğer iki okula nazaran örgütsel öğrenmenin dört öğesi açısından daha aktif olduğunu göstermektedir. Vakıf okulu diğer iki okula göre daha çeşitli sayıda yeni bilgi edinme kaynağına ve yoluna sahip olup, bu bilgiyi çeşitli okul içi ve dışı aktivitelerle dağıtmaktadır. Vakıf okulunun ve özel okulun yeni bilginin yorumlanması sürecinde etkili oldukları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki okulların hiçbiri bilginin gelecekte kullanımı için geliştirilmiş bir mekanizmaya sahip değildir. Merkezi, bürokratik yapıları devlet lisesinin ve özel lisenin örgütsel öğrenme süreçleri açısından etkili olmalarım engellemektedir. Özel lisenin büyük ölçüde kâr odaklı oluşu da etkili olmasını engelleyen bir başka durum olarak belirlenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.