Farklı Sosyoekonomik Kökenli 6 Yaş Grubu Çocukların İlkokula Hazırlılık Düzeylerinin Bir Değerlendirmesi

Elif Üstün, Berrin Akman, Gülden Uyanık

ÖZ

Bu araştırma farklı sosyoekonomik düzeylerdeki 6 yaş grubu çocukların ilkokula hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu , alt sosyoekonomik düzeyden 47, orta sosyoekonomik düzeyden 46 ve üst sosyoekonomik düzeyden 50 çocuk olmak üzere toplam 143 çocuk oluşturmuştur.Örneklem grubunu oluşturan çocukların ilkokula hazır bulunuşluk düzeyleri Metropolitan Olgunluk Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Test, kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır.Testin sonucunda çocukların, okuma, sayı ve toplam olgunluk düzeyleri belirlenmektedir. Elde edilen veriler, One-Way Anova ve Scheffe istatistiksel analizi ile değerlendirilmiş ve analiz sonucunda sosyoekonomik düzeylerle okul olgunluğu arasındaki fark önemli bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.